Priser

Alvorlig personskade kan få store konsekvenser for muligheten til å jobbe og den skadde får ofte økonomien ødelagt. Erstatningen skal gjenopprette dette slik at den skadde skal ha en økonomi som om han eller hun ikke var skadet. Det er derfor svært viktig at utgifter til advokat er forutsigbare.

Få en gratis vurdering av saken, avtal uforpliktende samtale idag.

Jeg er opptatt av at den skadde skal ha kontroll på hva advokat koster, og det opprettes egen avtale der timepris og oppdragets omfang omtales.

Det er viktig å være klar over at ved personskadeerstatning plikter den ansvarlige å dekke dine advokatutgifter på lik linje med andre utgifter. Jeg innhenter bekreftelse på dekning fra den ansvarlige tidlig i saken slik at dette ikke blir et unødig usikkerhetsmoment.

Forsikringsselskapene dekker nødvendige advokatutgifter ved trafikkskade og yrkesskade.

Ved pasientskade dekker Norsk pasientskadeerstatning advokatutgiftene ved erstatningsutmålingen.

Ved voldssaker dekker Kontoret for voldsoffererstatning nødvendige advokatutgifter. Ved oppnevning som bistandsadvokat ved voldsskade dekkes advokatutgiftene av Staten. Voldsoffer har uansett krav på fem timer fri rettshjelp til å fremme søknaden.

Ved tvist vil rettshjelpsforsikring f.eks. under innboforsikringen eller bilforsikringen dekke store deler av advokatutgiftene.

Ikke envher utgift til advokat kan kreves dekket av den ansvarlige. Advokatutgifter dekkes ut fra hva som er «rimelig og nødvendig». Jeg har god erfaring med hva som dekkes og har normalt en god og konstruktiv dialog med forsikringsselskapet eller andre ansvarlige om dette.

Ved personskader der advokatutgifter ikke dekkes som ikke dekkes kan du ha rett på fri rettshjelp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om utgiftene ved min bistand.