Etter først å ha fått avslag fra Norsk pasientskadeerstatning fikk en kvinne forlik – med en erstatning på 7,2 millioner kroner – på grunn av komplikasjon og varig arbeidsuførhet etter en overvekstoperasjon.

(Illustrasjonsfoto)

Ei kvinne gjennomgikk i 2011 en overvektsoperasjon. Hun var i full jobb og hadde ikke større tilleggsplager. Operasjonen var omfattende og det var eget foredrag i forkant av operasjonen. Det ble da opplyst om komplikasjoner og risiko for at resultatet på sikt.

Etter operasjonen opplevde kvinnen sterk kvalme, svært dårlig næringsopptak og sterk grad av utmattelse. Etter gradvis forverring ble det foretatt ny operasjon i 2013 uten at resultatet ble bedre. Kvinnen ble vurdert varig arbeidsufør og hadde store problemer med å utføre ordinære arbeidsoppgaver.

Kvinnen meldte komplikasjonene til Norsk pasientskadeerstatning som ga avslag basert på en varig medisinsk invaliditet på mellom 15 prosent og 50 prosent. Vedtaket ble påklaget og sekretariatet til Pasientskadenemnda, Helseklage, hentet inn en vurdering av skaden som viste 50 prosent varig medisinsk invaliditet. Pasientskadenemnda ga avslag på erstatning basert på at inngrepene var rett utført og at skaden ikke var stor og uventet.

Kvinnen, bistått av advokat Espen Rekkedal, tok ut stevning i saken sommeren 2021. Retten oppnevnte samme sakkyndig som for tingretten, men da med mandat om undersøkelse. Dette etter partenes ønske. Det ble også lagt frem en rekke oppdateringer på helsetilstand og den sakkyndige avga tre tilleggsrapporter. Den sakkyndige kom, etter å ha hatt konsultasjon med kvinnen, til at varig medisinsk invaliditet var på 64 prosent. Dette etter samordning.

Saken ble stanset i påvente av Høyesteretts behandling av en sak innen samme saksområde og en sammenlignbar sak for lagmannsretten.

Staten erkjente erstatningsansvar for stor og uventet skade i januar 2023. Etter forhandlinger ble det inngått minnelig løsning om et erstatningsoppgjør på cirka 7,2 millioner kroner. Saken ble dermed hevet som forlik.

Saken viser viktigheten av å få oppnevnt lege med riktig kompetanse og at den sakkyndige må møte den skadelidte. Videre viser det viktigheten av å få inn helt oppdatert rettspraksis i sakene, samt å fremme riktige og godt begrunnede erstatningskrav.

Kvinnen fikk dermed full erstatning uten å ha belastningen av å måtte møte i retten.