Yrkesskade og hovedtariffavtalen

Med yrkesskade menes skade som følge av arbeidsulykke. En yrkessykdom er en sykdom som følger av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Med yrkesskade menes skade som følge av arbeidsulykke. (Illustrasjonsfoto)

Yrkesskade kan gi rett på erstatning og oppgjørene skjer etter flere regelverk. Det er derfor viktig å kjenne til alle regelsett.

Arbeidsgivere plikter å forsikre alle ansatte, og oppgjøret skal skje med forsikringsselskapet. Videre har NAV særregler for yrkesskade, både for inntektskompenserende ytelser (AAP og uføretrygd) og for utgifter. Videre har ansatte som omfattes av hovedtariffavtalen (HTA) mulighet til å foreta oppgjør etter denne særskilte ordningen.

NAV og forsikringsselskapene er ikke bundet av hverandres beslutninger om det er en yrkesskade, og om yrkesskaden har ført til tap. Ved oppgjør etter HTA er likevel forsikring bundet av NAVs vedtak om yrkesskadefordel og menerstatning.

Advokat Espen Rekkedal fikk en sak der forsikringsselskapet hadde avslått dekning for yrkesskade fra 2011. Forsikringsselskapet avsluttet saken, og meldte foreldelse lenge før vi påtok oss saken. Kvinnen fikk medhold i NAV om uføretrygd på grunn av yrkesskaden.

Advokaten ba NAV avklare yrkesskadefordelen og den ble satt til 100 prosent. Forsikringsselskapet pliktet da å foreta oppgjør etter HTA. Det var diskusjon om renter, men rettspraksis viser at renter skal skje fra to måneder etter skaden ble meldt.

Saken ble etter dette gjort om med cirka 1,1 millioner kroner i erstatning, og et omtrent like stor rentebeløp. Samlet erstatning var derfor i overkant av 2,2 millioner kroner.