Medhold i Pasientskadenemnda

En kvinne fikk feil dosering ved narkose og fikk hjertestans. Hendelsen preget henne psykisk og hun fikk diagnosen PTSD. NPE mente saken bare ga forbigående plager og tilkjente et mindre erstatningsbeløp. Advokat Rekkedal innhentet uttalelse fra behandlere og innga klage. NPE omgjorde eget vedtak og tilkjente menerstatning gruppe 1. NPEs sakkyndig baserte seg på behandler, men NPE satte skaden i nedre del av tabellen for PTSD.

Uttalelsen fra NPE ble forelagt for behandler som mente det utgjorde høyre varig medisinsk invaliditet. NPE fastholdt vedtaket og saken ble overført til Pasientskadenemnda. Nemnda fattet i oktober 2022 vedtak om medhold i gruppe 2 som utgjorde i overkant av 420 000 kroner. Nemnda dekket også advokatutgiftene.

 

Etteroppgjør av forsikring – sykdomsforsikring

En mann som hadde tegnet fortsettelsesforsikring ved avslutning av arbeidsforhold i 2011. Dette omfattet dekningen «Annen sykdom».

Sykdommen utviklet seg og det ble først gitt oppgjør på ca 1,82 millioner kroner. Han tok kontakt med advokat Rekkedal som etter gjennomgang og innhenting av oppdaterte dokumentasjon fremmet krav om ytterligere oppgjør.

I juni 2022 tilbudte forsikringsselskapet ytterligere oppgjør.

Etter ytterligere krav fra advokat ble saken avsluttet med en samlet oppgjør på ca 2,5 millioner kroner. Videre ble advokatutgifter dekke via annen forsikring.

Medhold i Pasientskadenemnda

En mann ble påført omfattende lammelse ved operasjon i 2018. Norsk pasientskadeerstatning erkjente ansvar, men det oppstod tvist om utmålingen. Vedtaket fra NPE ble påklaget med bistand fra Advokat Espen Rekkedal.

Pasientskadenemnda fattet vedtak i april 2022 og samlet tilkjent beløp ble etter klage satt til ca 3 million kroner. Videre ble advokatutgifter dekket.

Pasientskadeerstatning ved anestesi

En kvinne fikk feil dose anestesi ved operasjon og fikk pustestans. Situasjonen var alvorlig, men kvinnen overlevde uten fysiske mén. Helsetilsynet ga sykehuset kritikk og saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Kvinnen fikk psykiske plager som følge av hendelsen.

NPE innvilget erstatning på 15 000 kroner, da de mente det var forbigående plager og at tapet bare bestod i noen ekstrautgifter.

Kvinnen kontaktet Advokat Rekkedal som innhentet journaler og uttalelse fra behandlende psykiater. NPE forela saken for rådgivende lege i psykiatri som konkluderte med PTSD. Det ble fremmet forslag om erstatning fra NPE som inkluderte ménerstatning og advokat Rekkedal innhentet kommentarer som viste at nivået for menerstatning var for lavt.

NPE utbetalte over 250 000 kroner i erstatning og dekket alle advokatutgifter.

Nivået på menerstatning er påklaget.

Fullt medhold i Trygderetten

En mann som ble skadet i to trafikkulykker tidlig på 2000-tallet fikk etter hvert økende helseplager. NAV ga avslag da de mente vilkårene om medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak ikke var utprøvd.

Advokat Espen Rekkedal innehentet oppdaterte medisinske uttalelser, organiserte arbeidsrettet tiltak og fikk uttalelse fra bl.a. en smerteklinikk.

Trygderetten ga 24. februar fullt medhold og dekket også samtlige saksomkostninger. Medholdet medfører etterbetaling av uføretrygd fra 2018.

Straffesak – bistandsadvokat – medieomtale

Advokat Espen Rekkedal har erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Denne uken var det sak i tingretten etter drapsforsøk. TV2 dekket saken: https://www.tv2.no/nyheter/11825217/

Dersom du har behov for bistandsadvokat, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.