Pasientskadeerstatning ved anestesi

En kvinne fikk feil dose anestesi ved operasjon og fikk pustestans. Situasjonen var alvorlig, men kvinnen overlevde uten fysiske mén. Helsetilsynet ga sykehuset kritikk og saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Kvinnen fikk psykiske plager som følge av hendelsen.

NPE innvilget erstatning på 15 000 kroner, da de mente det var forbigående plager og at tapet bare bestod i noen ekstrautgifter.

Kvinnen kontaktet Advokat Rekkedal som innhentet journaler og uttalelse fra behandlende psykiater. NPE forela saken for rådgivende lege i psykiatri som konkluderte med PTSD. Det ble fremmet forslag om erstatning fra NPE som inkluderte ménerstatning og advokat Rekkedal innhentet kommentarer som viste at nivået for menerstatning var for lavt.

NPE utbetalte over 250 000 kroner i erstatning og dekket alle advokatutgifter.

Nivået på menerstatning er påklaget.