Oppføringer av espen

Erstatning etter naturskade

Kva rettar har eg ved naturskadar? Når naturkreftene fører til skade på eigedom oppstår spørsmålet om kven som skal dekke kostnaden. Eigar, forsikringsselskap eller staten? Her får du litt informasjon om kva som er gjeldenende reglar, og kva rettar du har. Illustrasjonsfoto: Bilde fra flommen i Kvam i Gudbrandsdalen 2013. (Foto: NVE) Ved naturskade kjem […]

Erstatning etter pasientskade

En mann ble skadet ved kreftoperasjon i halsen noen år før pensjonistalder. Skadene påvirket sentralnervesystemet og førte til varige lammelser. Staten erkjente ansvar for skaden og skadeomfanget, men det var tvist om utmålingen av det økonomiske tapet. Mannen jobbet som advokat med flere styreverv og inntekt var dermed sammensatt. I forbindelse med Norsk pasientskadeerstatnings behandling […]

Høyesterett: Erstatning ved sorgreaksjon

Høyesterett avsa dom 14. juni (HR-2023-118-A) om erstatning for varig sorgreaksjon en mann fikk etter at hans datter tok selvmord. Selvmordet skjedde etter svikt i helsehjelpen og Høyesterett tok stilling til om sammenhengen mellom selvmordet og sorgreaksjonen skal gi rett på erstatning. Dommen bygger, som alltid, på tidligere praksis og juridisk teori. Det er særlig […]

Yrkesskade og hovedtariffavtalen

Yrkesskade kan gi rett på erstatning og oppgjørene skjer etter flere regelverk. Det er derfor viktig å kjenne til alle regelsett. Arbeidsgivere plikter å forsikre alle ansatte, og oppgjøret skal skje med forsikringsselskapet. Videre har NAV særregler for yrkesskade, både for inntektskompenserende ytelser (AAP og uføretrygd) og for utgifter. Videre har ansatte som omfattes av […]

Erstatning over sju millioner etter pasientskade

Ei kvinne gjennomgikk i 2011 en overvektsoperasjon. Hun var i full jobb og hadde ikke større tilleggsplager. Operasjonen var omfattende og det var eget foredrag i forkant av operasjonen. Det ble da opplyst om komplikasjoner og risiko for at resultatet på sikt. Etter operasjonen opplevde kvinnen sterk kvalme, svært dårlig næringsopptak og sterk grad av […]

Medhold i Pasientskadenemnda

En kvinne fikk feil dosering ved narkose og fikk hjertestans. Hendelsen preget henne psykisk og hun fikk diagnosen PTSD. NPE mente saken bare ga forbigående plager og tilkjente et mindre erstatningsbeløp. Advokat Rekkedal innhentet uttalelse fra behandlere og innga klage. NPE omgjorde eget vedtak og tilkjente menerstatning gruppe 1. NPEs sakkyndig baserte seg på behandler, […]

Etteroppgjør av forsikring – sykdomsforsikring

En mann som hadde tegnet fortsettelsesforsikring ved avslutning av arbeidsforhold i 2011. Dette omfattet dekningen «Annen sykdom». Sykdommen utviklet seg og det ble først gitt oppgjør på ca 1,82 millioner kroner. Han tok kontakt med advokat Rekkedal som etter gjennomgang og innhenting av oppdaterte dokumentasjon fremmet krav om ytterligere oppgjør. I juni 2022 tilbudte forsikringsselskapet […]

Medhold i Pasientskadenemnda

En mann ble påført omfattende lammelse ved operasjon i 2018. Norsk pasientskadeerstatning erkjente ansvar, men det oppstod tvist om utmålingen. Vedtaket fra NPE ble påklaget med bistand fra Advokat Espen Rekkedal. Pasientskadenemnda fattet vedtak i april 2022 og samlet tilkjent beløp ble etter klage satt til ca 3 million kroner. Videre ble advokatutgifter dekket.